Home Vedtægter

Vedtægter

Love
for
RUDKØBING BADMINTON KLUB
Rudkøbing
 
 
§ 1
 
Rudkøbing Badminton Klub har til formål ved dyrkelse af badmintonspillet, turneringer, opvisninger og lignende at udbrede interessen for og kendskabet til badmintonspillet. 
 
Foreningens hjemsted er Rudkøbing by, Langeland Kommune.
 
 
§ 2
 
Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver mand eller kvinde, der er fyldt 16 år.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved en generalforsamlingsbeslutning med almindeligt flertal.
Som medlem af juniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver dreng eller pige i alderen under 16 år.
 
 
§ 3
 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og skal have en størrelse, så det samlede kontingent er tilstrækkeligt til at dække foreningens normale drift.
 
 
§ 4
 
Udmeldelse skal ske til foreningens kasserer inden den 20. i en måned. Når et medlem er kommet i kontingentrestance eller har pådraget sig anden gæld til foreningen, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel udelukke vedkommende.
Har et medlem pådraget sig kontingentrestance for et år, skal bestyrelsen udelukke vedkommende med nævnte varsel. Den på grund af gæld til foreningen udelukkede må for påny at blive medlem betale sin gæld til foreningen.
I øvrigt kan bestyrelsen, når samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor, udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, dog først efter at den pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Vedkommende medlem kan fordre spørgsmålet om udelukkelse prøvet på den førstkommende generalforsamling.
Endelig kan et medlem udelukkes, når det efter forslag af mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer vedtages på en generalforsamling. 
 
 
 
§ 5
 
Foreningens daglige ledelse forestås af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer foreningen i alle forhold og dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen.
Bestyrelsen består af en formand og 4 andre medlemmer. Formanden vælges for 1 år ad gangen, medens resten af bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, idet der efter tur afgår 2 bestyrelsesmedlemmer hvert år.
Udtræder i valgperioden noget medlem af bestyrelsen, tiltræder den af generalforsamlingen valgte suppleant.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen vælger selv næstformand, kasserer, sekretær og spilleudvalg, ligesom den kan nedsætte andre udvalg til udførelse af særlige opgaver i foreningen. I samtlige udvalg kan efter bestyrelsens opfordring indtræde medlemmer uden for bestyrelsen.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed har formanden (evt. næstformanden) den afgørende stemme.
Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlingen, bestyrelsesmøder og vigtigere begivenheder inden for foreningen.
 
 
§ 6
 
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Kassereren skal senest en måned efter regnskabets afslutning afgive driftsregnskab og status til revisionen.
Regnskaberne, forsynet med revisionspåtegning, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
 
§ 7
 
Revisionen består af et på den ordinære generalforsamling valgt medlem, der vælges for 1 år ad gangen.
Skulle en revisor få varigt forfald, kan bestyrelsen i hans sted vælge en anden, der dog kun fungerer indtil næste ordinære generalforsamling.
 
 
 
§ 8
 
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse love foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst en uges varsel ved enten brev til medlemmerne, meddelelse i foreningens medlemsblad eller annonce i de lokale aviser. Dagsorden bekendtgøres senest 3 x 24 timer før generalforsamlingen ved opslag i foreningens spillelokale.
Private forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 x 24 timer før generalforsamlingen.
I sager, der ikke er opført på dagsordenen, kan en generalforsamling ikke tage bindende beslutning.
Stemmeret kan kun udføres ved personligt møde.
Stemmeret har kun aktive seniormedlemmer, som er fyldt 18 år, som ikke er i restance med deres kontingent, og som har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåde. Skriftlig afstemning skal dog finde sted, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer forlandet det. Endvidere skal alle afstemninger om udelukkelse foregå skriftligt.
Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes før tidligst på den næstfølgende ordinære generalforsamling.
 
 
 
§ 9
 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
 
Dagsordenen omfatter følgende punkter:
 
1)Valg af dirigent.
2)Beretning om foreningens stilling og virksomhed i det forløbne år.
3)Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab for det forløbne regnskabsår samt statusopgørelse til godkendelse.
4)Vag af formand.
5)Valg af bestyrelsesmedlemmer, idet der efter tur hvert år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer + suppleanter.
6)Valg af revisor.
7)Fastsættelse af kontingent.
8)Behandling af indkomne forslag.
9)Eventuelt.
 
§ 10
 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det.
I sidstnævnte tilfældeskal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at opfordringen hertil, ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden, er kommet bestyrelsen i hænde.
 
 
 
§ 11
 
Forandringer i disse love kan ske på enhver generalforsamling, når mindst ¼ af foreningens medlemmer er til stede, og når mindst ¾ af de afgivne medlemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også mindst ¾ af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
 
 
 
§ 12
 
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de mødte stemmer derfor. Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny generalforsamling, hvor da beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uden hensyn til de mødte stemmeberettigedes antal.
På generalforsamlingen tages samtidig bestemmelse om det ved beslutning om foreningens opløsning nødvendiggjorte salg af ejendele, afvikling af forpligtelser og anvendelse af formue, til andet almengørende formål i Langeland Kommune, dog at simpelt stemmeflertal herved er afgørende.